Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2019-20)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०१९-२० )


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१९-२० इ. ८ वी साठी परीक्षा दिनांक ०८/१२ /२०१९ ची गुणयादी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2019 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धीनिवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS ) २०१९-२० निवडयादीबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१९-२० इ. ८ वी साठी परीक्षा दिनांक ०८/१२ /२०१९ ची गुणयादी.
प्रसिद्धीनिवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१९-२० अंतिम उत्तरसूची जाहीर करण्याबाबत.
प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१९-२० अंतरिम / संभाव्य उत्तरसूची जाहीर करण्याबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०१९-२० साठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्राबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन -NMMS परीक्षा २०१९-२० साठी ऑनलाईन शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरण्याच्या तारखातील बदलाबाबत
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2018 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धीनिवेदन -राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (NMMS) २०१८-१९ शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन -राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (NMMS) २०१८-१९ दिनांक ०९ डिसेंबर २०१८ गुणयादीबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS) अंतिम २०१८-१९ उत्तरसूचीबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS)अंतरिम २०१८-१९ उत्तरसूचीबाबत.
NMMS २०१८-१९ जाहीर प्रकटन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा online form भरण्याच्या तारखेच्या बदलाबाबत
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2017 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणयादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षे संदर्भात केंद्रशासनाने सन-२०१७-१८ या वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या दरात वार्षिक रु ६०००/- वरून रु १२,०००/- एवढी वाढ केल्याबाबत
NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र )

जाहीर प्रकटन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS)२०१७-१८ शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्रे भरण्याबाबत .

.
अंतिम उत्तरसूची
NMMS परीक्षा २०१७-१८ निकाल


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :