Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2018-19)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०१८- १९ )


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
AAA
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०१८- १९ ) ऑनलाईन अवेदनपत्र परिषदेच्या www.mscepune.in किंवा www.nmms.mscescholarshipexam.in या संकेतस्थळास १२/०९/२०१८ ते ३१/१०/२०१८ पर्यंत उपलब्ध होणार आहेत.
NMMS २०१८-१९ जाहीर प्रकटन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा online form भरण्याच्या तारखेच्या बदलाबाबत


प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणयादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षे संदर्भात केंद्रशासनाने सन-२०१७-१८ या वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या दरात वार्षिक रु ६०००/- वरून रु १२,०००/- एवढी वाढ केल्याबाबत
NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र )

जाहीर प्रकटन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS)२०१७-१८ शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्रे भरण्याबाबत .

.
NMMS परीक्षा २०१७-१८ निकालसंपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :