Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2019-20)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०१९-२० )


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

NMMS - २०१९-२० (राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा) परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2019 बाबतच्या सूचना
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2018 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धीनिवेदन -राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (NMMS) २०१८-१९ शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन -राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (NMMS) २०१८-१९ दिनांक ०९ डिसेंबर २०१८ गुणयादीबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS) अंतिम २०१८-१९ उत्तरसूचीबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS)अंतरिम २०१८-१९ उत्तरसूचीबाबत.
NMMS २०१८-१९ जाहीर प्रकटन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा online form भरण्याच्या तारखेच्या बदलाबाबत
राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2017 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०१७-१८ गुणयादी जाहीर करण्याबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना परीक्षे संदर्भात केंद्रशासनाने सन-२०१७-१८ या वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या दरात वार्षिक रु ६०००/- वरून रु १२,०००/- एवढी वाढ केल्याबाबत
NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ अंतिम उत्तरसूची
प्रसिद्धी पत्रक : NMMS परीक्षा २०१७-१८ ( प्रवेशपत्र )

जाहीर प्रकटन - राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS)२०१७-१८ शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्रे भरण्याबाबत .

.
अंतिम उत्तरसूची
NMMS परीक्षा २०१७-१८ निकाल


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :