Loading. Please wait.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2020-21)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२०-२१ )


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

दि. ०६ एप्रिल २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेची निवडयादी दि.१८/०८/२०२१ रोजी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेली आहे.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा 2020 बाबतच्या सूचना
प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ इ. ८ वी साठी मंगळवार दिनांक ६/४/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतिम गुणयादी जाहीर करण्याबाबत

प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ इ. ८ वी साठी मंगळवार दिनांक ६/४/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची गुणयादी जाहीर करण्याबाबत

प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ इ. ८ वी साठी मंगळवार दिनांक ६/४/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतिम उत्तरसूचीबाबत.

प्रसिद्धी निवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ इ. ८ वी साठी मंगळवार दिनांक ६/४/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतरिम उत्तरसूचीबाबत.

शाळेच्या शाळा माहिती प्रपत्रात अथवा विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत काही बदल / दुरुस्त्या तसेच आधार कार्ड व बँक खात्याची अचूक माहिती अद्यावत करण्याकरीता आपल्या शाळेच्या लॉगीनमध्ये त्याबाबत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली
आहे.

जाहीर प्रकटन : NMMS परीक्षा दि. 21 मार्च २०२१ ऐवजी दि. 06 एप्रिल २०२१ रोजी होणार असल्याबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्राबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन -NMMS २०२०-२१ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलाबाबत.
प्रसिद्धीनिवेदन -NMMS परीक्षा २०२०-२१ साठी ऑनलाईन शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरण्याच्या तारखातील बदलाबाबत
प्रसिद्धीनिवेदन :राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२०-२१ परीक्षा दिनांक १४ मार्च २०२१ शाळा नोंदणी करणे व ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्रे भरण्याबाबत
.
NMMS परीक्षा २०१७-१८ निकाल


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त (परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, आंबेडकर मार्ग ,पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७

ई-मेल :